Organizer Aikido Saku Dojo
Representative Endo Seishiro
Contact Ariga Kaname

Fee
For Fee
Keiko 2,000Yen/Time (May 5 : 1,000Yen)
Stay at Dojo 2,000Yen/Day
Renta-Bike 800Yen/Day
Breakfast 300Yen/Meal
Dinner 800Yen/Meal (May 2 : 2,000Yen - 3,500Yen)
Party 2,000Yen

Schedule
  Time Details
May 2

-May 4

8:30 Breakfast
10:00-10:30 Registration (Budo-Hall)
11:00-15:00 Keiko
15:00-16:00 Registration (Budo-Hall)
Reception for GI-Cleaning (Budo-Hall)
16:00-17:00 Reception for GI-Cleaning (Saku-Dojo)
18:00 Dinner
May 5 8:30 Breakfast
10:30-11:30 Registration (Budo-Hall)
13:00 Enbukai
15:00-16:00 Keiko
16:00-17:00 Reception for GI-Cleaning (Budo-Hall)
18:00 Party
May 6 8:00 Breakfast
9:00-9:30 Registration (Budo-Hall)
10:00-13:00 Keiko

(temporary)


Saku City Budo HallApplication

Name

Dojo

Email

Gender
ManWoman

Keiko
May 2May 3May 4May 5May 6

Dojo Stay
May 1May 2May 3May 4May 5May 6

Renta-Bike
May 1May 2May 3May 4May 5May 6

Morning
May 2May 3May 4May 5May 6

Dinner
May 2May 3May 4

Party
JoinNot Join

Question/Message